Lu Dingshan, Liu Zhongyi , Li Wei, Liao Zhao, Tian Hui and Xian Jianzhong. Influence of carbon content on wear resistance and wear mechanism of Mn13Cr2 and Mn18Cr2 cast steels. China Foundry, 2015, 12(1):408-416
发布日期:2015/4/24 0:00:00 阅读:231 次
Abstract:;